Zomrel Ladislav Kňazovický, významný slovenský vedec v obore lavín a lavínovej prevencie

Dr. Ing. Ladislav Kňazovický, CSc. sa narodil 21. apríla 1927 v Ružomberku. Po ukončení základnej školy a gymnázia pokračoval v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v lesníckom obore. Po absolvovaní štúdií pracoval v prevádzke lesného hospodárstva. V tom období sa venoval výskumu lesných drevín, najmä smrekovca (Červený smrek 1954). Vo svojich prácach sa postupne začal komplexne zaoberať otázkami vzťahov vody, pôdy a lesa a pôsobeniu človeka, o.i. na príklade povodia rieky Belej na Liptove (Les, voda, pôda 1962). Venoval sa tiež problematike lavín a hornej hranici lesa, tiež ich vzájomnými vzťahmi.

V rokoch 1963–1969 bol vedúcim Výskumnej stanice a Múzea Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Prispel k zaradeniu VSaM medzi vedecké pracoviska, zabezpečil výstavbu nového objektu pre expozíciu Múzea, depozitárne a výskumné priestory. Expozícia Múzea tak získala moderný rozmer a vybavenie. Vo svojej vedeckej práci pokračoval vo výskume lavín (Lavíny 1967).

Od roku 1969 Ladislav Kňazovický pôsobil v Horskej službe v Jasnej v Nízkych Tatrách. Zabezpečil výstavbu Strediska lavínovej prevencie, ktoré sa dokončilo v roku 1972 a následne bol menovaný jeho vedúcim. Horská služba mala vytvorené podmienky pre výskum snehu a lavín a veľkou mierou prispela k bezpečnosti pohybu na horách v zimnom období. Naďalej sa venoval výskumu lavín v celej jeho šírke. Zmapoval aj lavínové svahy na Slovensku a vytvoril Atlas lavínových dráh SSR. Väčšina jeho prác je spojená s Tatrami.
Ladislav Kňazovický zomrel 18. júla 2014. Pochovaný je v Liptovskom Petre.
Svojou prácou sa navždy zapísal do histórie Tatier, najmä Výskumnej stanice a Múzea v Tatranskej Lomnici a Strediska lavínovej prevencie v Jasnej.

Česť jeho pamiatke!

Autori: Barbara Chovancová (VSaM), Milan Lizuch (SLP)

Výber z publikácií:

KŇAZOVICKÝ, Ladislav. 1961. Meteorologické a topografické podmienky pre vznik lavín na Slovensku. In Príspevok k meteorológii Karpát. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,1961. s. 221-235.
KŇAZOVICKÝ, LADISLAV (1958 – 1964) —, 1958: O výskume erózie na vodných tokoch. Naša veda, 5, 1958: 439-441.
1958: Význam biologického spevnenia brehov vodných tokov. In: Vodná erózia na Slovensku. Bratislava, SAV, 1958: 299-382.
1958: Výskum brehových porastov. Naša veda, 5, 1958: 260-265.
1959: O výskume lavín. Rozpravy ČSAV, 6, 1959: 275-277.
1960: O výskume lavín na Slovensku. Věstník ČSAZV, 6, 1959: 275-277.
1960: Lavíny. Naša veda, 1, 1960: 150-153.
1960: Vodohospodársky a pôdoochranársky význam lesa v Liptovských Tatrách. Lesnícky časopis, 6, 1960: 183-191.
1961: Meteorologické a topografické podmienky pre vznik lavín na Slovensku. In: Príspevok k meteorológii Karpát. Bratislava, SAV, 1961, p. 221-235.
1962: Les, voda, pôda. Bratislava, SVPL, 1962. 223 p.
1963: Protilavínové zábrany pri zalesňovaní. In: Sborník z celoštátnej porady a zalesňovaní nelesných pôd. Piešťany, 1963, 10 p.
1964: Protilavínové zábrany pri zalesňovaní. Lesnícky časopis, 10, 1964: 309-318.
KŇAZOVICKÝ, Ladislav. 1967.  Lavíny. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967. 264 s.
KŇAZOVICKÝ, Ladislav. 1970. Západné Tatry. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1970. 209 s.
KŇAZOVICKÝ, Ladislav. 1979.  Atlas lavínových dráh SSR. HS SÚV ČSZTV a SŠP, 1979. 37 s., 6 máp.
CHOMICZ, Kazimierz; KŇAZOVICKÝ, Ladislav. 1974. Lavíny. In Klíma Tatier. Vyd. 1. Bratislava: VEDA, 1974. s. 581-600.