Test lavínových vyhľadávacích prístrojov 2015 – výsledky, hodnotenie prístrojov

Na sklonku zimy 2015 (23. – 26. marca) sa Brnčalke zišli horskí záchranári, vodcovia a lavínoví špecialisti, aby spolu otestovali najnovšie lavínové vyhľadávače. Podobný test sa uskutočnil už v roku 2011. Odvtedy na trhu pribudlo množstvo nových prístrojov a cieľom testu bolo overiť ich reálny dosah, presnosť a funkčnosť pri jednotlivých fázach hľadania zasypaného a to:

  1. fáza – zachytenie prvého signálu,
  2. fáza – priblíženie sa k zasypanému,
  3. fáza – presné dohľadanie zasypaného a
  4. fáza – samotné nájdenie a vykopanie zasypaného (pomocou sondy a lopaty).

Test prebehol podľa metodiky  nemeckého DAV – Sicherheitsforschung a bol zameraný na overenie prvých troch fáz hľadania zasypaného. Pomocou testov sa simulovali jednotlivé fázy hľadania zasypaných osôb pri skutočnej lavínovej nehode a tiež viacnásobné zasypanie (zasypanie viacerých osôb naraz).

V prvom rade treba poďakovať výrobcom, ktorí bez váhania zapožičali Stredisku lavínovej prevencie prístroje na ostrý test. Dokopy sa testu “zúčastnilo” 8 najnovších trojanténových vyhľadávačov (Arva Neo, bca Tracker 3, Mammut Pulse, Ortovox 3+, Ortovox S1+, Ortovox ZOOM+, Pieps PRO a Pieps SPORT). Z každého typu bolo k dispozícii 5 prístrojov, z ktorých sa 3 náhodne vybraté podrobili testu. V predchádzajúcich testoch (DAV, UIAGM – ČR,…) bol vždy ako zasypaný vyhľadávač použitý jeden a ten istý prístroj. Samozrejme na trhu je množstvo prístrojov a každý zasypaný by chcel mať ten čo najlepšie vysiela a každý, kto hľadá kamaráta v lavíne by chcel mať prístroj s najlepším dosahom. Z tohto dôvodu sa testovali nielen dosahy prístrojov, ale aj ich vysielanie. V praxi to znamenalo to, že prístroj, ktorý bol zasypaný sa menil. Tým pádom bolo možné určiť kvalitu jeho vysielania, ktorá je pre zasypaného človeka kľúčová.

Dosah prístrojov – 1. fáza hľadania zasypaného

Rozhodujúcim faktorom v prvej fáze hľadania zasypaného je dosah lavínového vyhľadávacieho prístroja. Výrobcovia udávajú vo svojich marketingových materiáloch maximálny dosah prístrojov v ideálnom postavení vysielajúcej a prijímacej antény (smer X oproti smer X). Takáto situácia je však skôr výnimočná ako pravdepodobná. Antény sú vo väčšine prípadov postavené v nevýhodnejších polohách. V týchto prípadoch sa ich dosah znižuje až na 48 % (viď obrázok č. 1 – Franz KRÖLL, Rakúsko – New Switch-over (SMART ANTENNA) Antenna- Technology and Consequences on receiving range, IKAR 2011).

Z tohto dôvodu boli prístroje testované tak, že vysielajúca anténa bola v polohe X, potom Y a Z (od najvýhodnejšej po najnevýhodnejšiu polohu). Zaznamenávala sa vzdialenosť, pri ktorej bol zachytený prvý signál („Beep“). Potom aj vzdialenosť, pri ktorej prístroj zachytil stabilný signál.

V roku 2015 sme všetkých 8 typov prístrojov pre zväčšenie objektivity testovali oproti vysielajúcemu prístroju Arva Neo, bca Tracker 3, Mammut Pulse, Ortovox S1+ a Pieps DSP PRO vo všetkých troch polohách antény (X, Y a Z). V prípade prístroja Ortovox S1+, ktorý má tzv. smart anténu (systém prístroja zvolí na vysielanie výhodnejšie postavenú anténu), sme testovali prístroje v smere Zy a Zz.

Z nameraných hodnôt vyplýva, že dosah prístrojov sa skracuje pri polohách antény v smere osi Y a najviac v smere osi Z. Pri nevýhodnejších polohách antén sa zväčšuje aj rozdiel medzi prvým signálom a stabilným signálom. Takmer u všetkých prístrojov platí, že príjem signálu sa zlepšuje, ak vysielajúci prístroj je tej istej značky. Celkovo pri dosahu prístrojov môžeme konštatovať, že pri vysielači bca Tracker 3 mal najlepší dosah prístroj bca Tracker 3. Pri ostatných vysielačoch (Arva Neo, Mammut Pulse, Ortovox S1+ a Pieps DSP PRO) mal najlepší dosah prístroj Arva Neo.

Šírka hľadacieho pásu zohľadňuje dosah lavínového prístroja. Je dôležitá pre efektívne prehľadanie celého nánosu lavíny. Z minimálnej nameranej hodnoty za jednotlivé prístroje sa vypočítala šírka prehľadávajúceho pásu a porovnali ju s manuálom k prístroju. Všetky prístroje majú v manuáli uvedené nadsadené hodnoty alebo hodnoty pri ideálnej pozícii antén. Užívateľ prístroja by si mal rozhodne zúžiť doporučenú šírku pásu! (viď. Tabuľka č. 1)

Oproti výsledkom z Testu 2011 prístroje dosiahli pri polohe antény v smere osi Y výrazne zlepšenie. Rozdiel medzi prvým signálom a stabilným signálom ostal na približne rovnakej úrovni.  (viď. Tabuľka č. 2)

Odchýlka skutočnej a zobrazenej vzdialenosti na displeji prístroja je rozdiel vzdialenosti medzi tým, čo pristroj ukazuje na displeji a reálnej vzdialenosti. Oproti minulému testu sa odchýlky v priemere mierne zvýšili. Samozrejme čím menšia odchýlka, tým vám pristroj podá lepšiu informáciu v akej vzdialenosti sa nachádza zasypaný. (viď. Tabuľka č. 3)

Priemerné dosahy

Minimálne dosahy (najnižšie zaznamenané hodnoty – najhoršia teoretická situácia)

Odchýlka od priameho smeru – 2. fáza hľadania zasypaného

Šírenie signálu z lavínového vyhľadávacieho prístroja sa deje po elipsách. Tie sú väčšie podľa nepriaznivejšej polohy vysielajúcej antény (polohy Y a Z). Pri tomto meraní sa zisťovala odchýlka od priameho smeru medzi bodom, v ktorom prístroj zaznamenal stabilný signál a vysielajúcim prístrojom. Čím väčšia je odchýlka na menšej dráhe, týme je efektivita hľadania menšia.

Výsledky Testu 2015 potvrdili, že ak je vysielajúca anténa v polohe Z, je táto situácia pre zasypaného a aj záchranára najnepriaznivejšia. Predlžuje sa nielen vzdialenosť, ktorú musí prejsť záchranár k zasypanému, ale aj čas nájdenia!

Presnosť prístrojov – 3. fáza hľadania zasypaného

Presná lokalizácia zasypaného je pre rýchle a efektívne hľadanie veľmi dôležitá. Pre overenie presnosti jednotlivých prístrojov sme použili test, pri ktorom bol vysielajúci prístroj zasypaný v hĺbke 0,55 m a 1,55 m. Testovaný prístroj sme posúvali 3 m zľava od zasypaného až kým sme neboli presne nad zasypaným prístrojom. Každých 10 cm sme zaznamenali nameranú (zobrazenú) hodnotu z displeja testovaného prístroja.

Takmer všetky prístroje ukazujú na svojom displeji menšiu vzdialenosť ako je skutočná (do 10 %)! Túto skutočnosť musí používateľ prístroja vziať na vedomie pri sondovaní. Preto je nutné sondovať hlbšie a do špirály s rozstupmi max 25 cm.

Viacnásobné zasypanie

Pri lavínovej nehode môže dôjsť k zasypaniu viacerých osôb, ktoré sa môžu v lavínovom nánose nachádzať v tesnej blízkosti. Situáciu, pri ktorej je viacero signálov, musí mať každý dobre natrénovanú. Je potrebné poznať metódy hľadania pri takejto situácii (metóda 3 kruhov, mikropásy, …) alebo mať prístroj umožňujúci „markovanie“ zasypaných. Najnovšie digitálne prístroje svojimi funkciami napomáhajú k urýchleniu nájdenia zasypaných, ale pri nehode je už neskoro čítať návod na použitie.

Pri všetkých prístrojoch sme testovali funkciu „Mark“. Prístroj nás viedol k prvému, druhému a tretiemu zasypanému. GPS prístroj so submetrovou presnosťou zaznamenal trasu a čas nájdenia zasypaných prístrojov. Ortovox ZOOM+ túto funkciu nemá, preto nebol testovaný.

Všetky prístroje (s výnimkou bca Tracker 3) v Teste 2015 našli všetky zasypané prístroje. Funkcia „Mark“ sa výrazne zlepšila! Je to veľký pokrok oproti výsledkom z Testu 2011. Prístroj bca Tracker 3 má inú filozofiu pri viacnásobnom zasypaní ako ostatné prístroje. Používateľ si musí byť vedomý, že Tracker dokáže označiť len jeden prístroj, ale len v určitom časovom intervale!

Záverečné zhrnutie a zhodnotenie Testu 2015

Tak ako v roku 2011 aj v Teste 2015 medzi ciele Testu určite nepatrilo nájsť najlepší a najhorší lavínový vyhľadávací prístroj, len zistiť reálne parametre nových prístrojov dostupných na slovenskom, českom alebo poľskom trhu. Všetky prehľady z Testu sú robené v abecednom poradí alebo v poradí v akom sme jednotlivé prístroje testovali.

Test č. 1 – Dosah prístrojov
– Zlepšenie iba v osi Y.
– Rozdiely medzi reálnou vzdialenosťou a zobrazenou na displeji prístroja sú väčšie ako v roku 2011.
– Šírka doporučeného vyhľadávacieho pásu podľa manuálov k jednotlivým prístrojov je zavádzajúca!
Test č. 2 – Odchýlka od priameho smeru
– Pri nepriaznivej polohe v osi Z sú výsledky stále bez zmeny.
Test č. 3 – Presnosť prístrojov
– Bez výrazných zmien
Test č. 4 – Viacnásobné zasypanie
– U všetkých prístrojov, okrem bca Tracker 3, sme zaznamenali zlepšenie (bca má inú filozofiu pri hľadaní viacerých zasypaných)! Oproti Testu 2011 všetky prístroje, okrem bca Tracker 3, našli všetky zasypané prístroje. A u všetkých fungovala funkcia „Mark“!

Hodnotenie jednotlivých prístrojov

Pre hodnotenie prístrojov sme zvolili 5-dielnu stupnicu: veľmi dobrý (zelená farba), dobrý (slabozelená), akceptovateľný (žltá farba), problematický (oranžová farba) a nedostatočný (červená farba). Ak je v krúžku číslo „1“, znamená to, že údaj bol nameraný v situácii, keď ako vysielač bol použitý prístroj Arva Neo. Ak je v krúžku „2“, vysielač bol bca Tracker , ak „3“ – Mammut Pulse, „4“ – Ortovox S1+ a ak „5“, tak vysielač bol Pieps DSP PRO.

Pre jednotlivé testy sme zvolili nasledujúce kritéria (Tabuľka č. 5):

Výsledky sa možno dajú interpretovať rôzne – to je už na každom, kto sa nad výsledkami čo len trochu zamyslí. Naše hodnotenie jednotlivých prístrojov je uvedené v priloženej tabuľke.

Ako vidno z nameraných a vypočítaných údajov každý z prístrojov má svoje silnejšie a slabšie stránky. Je dôležité si uvedomiť, že každý prístroj je tak dobrý, ako je dobrý jeho používateľ!

 

Advertisement