Účinnosť lavínových batohov

V priebehu posledných piatich rokov sa používanie lavínových batohov výrazne zvýšilo  aj medzi profesionálnymi záchranármi, horskými vodcami ako aj bežnými skialpnistami, freerajdermi a snouboardistami. Zatiaľ čo 10 rokov dozadu bolo na výber len zopár typov lavínových batohov, dnes je už situácia iná. Každý si môže vybrať z veľkého radu modelov produkovaných minimálne piatimi výrobcami. Plus ďalšie firmy sa snažia dostať na sľubne sa rozbiehajúci trh. Z toho vyplýva množstvo výhod pre užívateľa. Znižujúca sa cena a váha pri zvyšujúcej sa spoľahlivosti sú jednoznačne pozitívnym trendom. Lavínové batohy majú obrovský potenciál zachraňovať ľudské životy, nakoľko sú jediným lavínovým vybavením, ktoré dokáže aktívne zabrániť zasypaniu alebo znížiť jeho závažnosť. Niektoré lavínové centrá teraz odporúčajú lavínové batohy ako užitočný doplnok ku tradičnému lavínovému vybaveniu (vyhľadávač, lopatka, sonda). Zatiaľ čo mechanizmus fungovania batohov bol dobre potvrdený matematicko-fyzikálnymi modelmi a testami priamo v teréne, ich presný efekt na úmrtnosť v lavínach je stále predmetom rozsiahlej diskusie.  Množstvo výrobcov prezentuje lavínový batoh ako dokonalý záchranný prostriedok (97% prežitie, 8x bezpečnejší). Avšak veľa lavínových špecialistov varuje, že počet zachránených na 100 úmrtí môže byť len jednociferné číslo. Veľmi ťažké je určiť, kde je vlastne pravda.


Autori: Pascal Haegeli, Markus Falk, Emily Procter, Benjamin Zweifel, Frédéric Jarry, Spencer Logan, Kalle Kronholm, Marek Biskupič, Hermann Brugger


Cieľom článku je poskytnúť aktuálny pohľad na účinnosť lavínových batohov. Článok vychádza najmä zo štúdie, ktorú publikoval v časopise Resuscitaion kolektív pod vedením kanadského profesora Pascala Heageliho.

Pri navrhovaní štúdie boli pre nás najdôležitejšie tieto otázky:

  1. Ako lavínový batoh ovplyvňuje moju šancu, že sa stanem obeťou lavíny?
  2. Koľkým lavínovým úmrtiam by sa dalo zabrániť pri masívnom rozšírení lavínových batohov?

Štatistické veličiny, ktoré nám dokážu  odpovedať  na tieto otázky sú rozdiel v úmrtnosti pre otázku č. 1 a pomer úmrtnosti pre otázku č. 2

Graf č. 1: Počet lavínových nehôd s lavínovým batohom v jednotlivých krajinách do roku 2012.

Predchádzajúce analýzy účinnosti lavínových batohov boli realizované na základe údajov zozbieraných jedným z výrobcov (ABS, Nemecko) v spolupráci s Inštitútom pre výskum snehu a lavín vo Švajčiarsku (WSL- SLF). Údaje obsahujú väčšinou nehody z Európy a zahŕňajú všetky druhy lavín od veľkých viacnasobných strhnutí  až po malé splazy.  Jedným z cieľov našej štúdie bolo zozbierať väčší  a geograficky rozmanitejší dátový súbor, ktorý by bol vhodnejší na posúdenie účinnosti lavínových batohov v celosvetovom meradle.  Spolu sa nám podarilo zozbierať  dobre zdokumentované lavíny zo 7 krajín (Kanada, Nórsko, Francúzsko, USA, Slovensko, Švajčiarsko, Taliansko), pri ktorých bol minimálne jeden užívateľ strhnutý lavínou a zároveň vybavený lavínovým batohom. Keďže lavínový batoh je navrhnutý tak, aby znižoval riziko zasypania, zamerali sme sa na lavíny, ktoré majú potenciál človeka úplne zasypať.  Dokopy sa nám podarilo zozbierať 245 lavínových nehôd s 424 ľuďmi, ktorí boli strhnutí lavínou.  Z nich 246 (58%) malo nafúknutý lavínový batoh a 61 (14%) ľudom sa batoh z nejakého dôvodu nenafúkol. 117 (28%) strhnutých nebolo vybavených batohom. Celkovo bolo 307 strhnutých vybavených lavínovým batohom, pričom 20% (61 z 301) z nich sa nepodarilo batoh aktivovať.

Aj napriek tomu, že výrobcovia lavínových batohov a vedci aktívne a intenzívne  poľujú na každú jednu lavínovú nehodu, kde bol použitý lavínový batoh, množstvo lavínových nehôd s batohmi, pri ktorých sa nič vážne nestalo, ostanú nenahlásené. Tento rozdiel medzi nahlasovaním vážnych a menej vážnych nehôd neúmyselne skresľuje analýzu účinnosti batohov smerom k vážnejším nehodám. Jednoducho niektoré nehody, pri ktorých batoh pomohol, nič vážne sa nestalo, nemuseli byť nahlásené a tým pádom sa do štatistiky nedostali.

Preto aby sme sa čo najviac vyhli takémuto skresleniu výsledkov, tak sme zo všetkých nehôd vybrali len tie, pri ktorých boli strhnutí aj užívateľ batoha a aj ten čo lavínový batoh nemal. Za cenu zníženia počtu nehôd sme dosiahli súbor, v ktorom môžeme porovnať úmrtnosť s lavínovým batohom a bez neho. Samozrejme, že výsledky sú mierne skreslené smerom k vážnejším lavínovým nehodám s viacnásobnými strhnutiami. Tomu sa však pri takomto type analýzy nedá zabrániť. Každopádne treba to mať na pamäti pri interpretácií výsledkov.

Čo sme zistili?

Výsledok potvrdil, že lavínové batohy výrazne znižujú mortalitu v lavínach, ale ich efekt je nižší ako sa pôvodne predpokladalo. Batohy ovplyvňujú úmrtnosť nepriamo tým, že majú vplyv na stupeň zasypania (stupeň zasypania – vysvetlenie viď tabuľka č. 1). Stupeň zasypania ovplyvňujú aj iné faktory a to: veľkosť lavíny (čím väčšia lavína, tým vyššia pravdepodobnosť kritického zasypania) a to či lavína spôsobí veľké traumatické poranenia (veľké poranenie =  vyššia pravdepodobnosť kritického zasypania).

Tabuľka č. 1: Stupeň zasypania vo veľkej miere ovplyvňuje šancu na prežitie. Čím lavína človeka menej zasype, tým je jeho šanca na prežitie vyššia.

Úmrtnosť je v prvom rade určovaná stupňom zasypania, veľkosťou lavíny a vážnymi traumatickými poraneniami. Lavínový batoh ovplyvňuje úmrtnosť nepriamo a to tým, že znižuje závažnosť zasypania. Pri kritických zasypaniach dosiahla úmrtnosť 43,7% a pri nekritických zasypaniach 2,9%. Čo je značný rozdiel a v podstate znamená to, že ten kto ostane nekriticky zasypaný, má vyššiu šancu na prežitie, avšak len vtedy, ak nemá rozsiahle traumatické poranenia. Ak človek nemá lavínový batoh, riziko kritického zasypanie je 47,0%, pokiaľ ho má a podarí sa mu ho v lavíne aktivovať, tak je riziko 20,1%. V praxi to znamená, že riziko kritického zasypania, keď mám na sebe lavínový batoh a pri strhnutí lavínou sa mi ho podarí aktivovať, je viac ako 2 krát nižšie ako keby som ho nemal. Ale netreba zabúdať ani na tých 20,1%, ktoré znamenajú, že aj pri aktivovaní batohu približne pätina ľudí ostane kriticky zasypaná a vtedy sa začína boj s časom. No a najdôležitejšie čísla z celej analýzy sú nasledovné:

Obrázok 1: Efekt lavínového batoha na úmrtnosť ľudí strhnutých lavínou.

Úmrtnosť  bez batoha  je 22,2% úmrtnosť s aktivovaným batohom je 11,1%. Tieto čísla znamenajú toľko, že pri 100 ľuďoch bez lavínového batoha strhnutých lavínou 22 ľudí zomrie a 78 prežije. Tých 78 prežije preto, že neboli kriticky zasypaní a boli vyhrabaní včas, prípadne im lavína nespôsobila vážne traumatické poranenia.  Pri 100 ľudí strhnutých lavínou, ktorí  sú všetci vybavení lavínovým batohom, 11 ľudí zomrie. Povedané inými slovami: o 11 ľudí viac prežilo strhnutie lavínou v porovnaní so skupinou, ktorá nemá lavínový batoh a to práve vďaka lavínovému batohu (viď obrázok 1). Tento efekt lavínového batohu je významný, ale nie je až tak veľký ako bolo zistené v predchádzajúcich štúdiách (zníženie úmrtnosti o -11% vs -16% Brugget et al. 2007). Taktiež aj úmrtnosť užívateľov batoha je výrazne vyššia ako sa kedysi predpokladalo (11% vs 3% Brugger et al. 2007). Samozrejme, že údaje sú čiastočne posunuté smerom k vážnejším lavínovým nehodám. Lavínový batoh jednoznačne nezaručuje prežitie v lavíne za každých okolností. Čo v konečnom dôsledku potvrdzuje aj množstvo novodobých nehôd.

Neaktivovanie/nenafúknutie batoha

Doteraz sme sa zaoberali len prípadmi, kedy sa lavínový batoh podarí užívateľovi aktivovať a on sa nafúkne. Len vtedy batoh znižuje úmrtnosť o 11%. Pri jeho zlyhaní batoh neplní svoju funkciu a chová sa úplne ako obyčajný a ešte k tomu aj ťažký batoh.  Pri pohľade na všetky nehody sa celková miera neaktivovania/nenafúknutia vyšplhala na 20%. To znamená, že až jednej pätine užívateľov sa batoh nepodarilo aktivovať alebo sa z určitých príčin nenafúkol. A čo zvyčajne spôsobuje nenafúknutie batoha? Dôvody sú nasledovné:

  • V 60% prípadoch to bola neschopnosť aktivovať batoh pri strhnutí lavínou spôsobená užívateľom (stres, malá prax, časová tieseň…).
  • V 12% sa vyskytla chyba v údržbe systému (napr.: zle zasunutý zásobník stlačeného plynu).
  • V 17% došlo ku zlyhaniu zariadenia (konštrukčné chyby, najmä v začiatkoch).
  • V 11% bol batoh zničený počas strhnutia lavínou (veľké lavíny, pády cez skalné útesy).

Miera neaktivovania batohu bola významne nižšia u lavínových “profíkov“ (horskí vodcovia, horskí záchranári) v porovnaní s rekreačnými užívateľmi. Z tohto jednoznačne vyplýva, že je nesmierne dôležite poznať svoj lavínový batoh, mať ho “nanečisto“ vyskúšaný.

Najdôležitejšie na záver

Na záver krátky sumár najdôležitejších bodov, ktoré vyplynuli zo štúdie:

  • Lavínový batoh je užitočná časť bezpečnostného vybavenia pri pohybe v lavínovom teréne, ale jeho vplyv na úmrtnosť je nižšia ako sa pôvodne predpokladalo
  • Pre ľudí strhnutých lavínou, ktorá môže zasypať a usmrtiť človeka platí, že aktivovaný lavínový batoh znižuje riziko úmrtia z 22% na 11%. Nafúknutý batoh zachráni približne polovicu ľudí, ktorý by bez batohu zomreli. Nenafúknutie/neaktivácia sú najvážnejším faktorom, ktorý znižuje účinnosť lavínových batohov. Ich miera sa pohybuje na úrovni 20%.
  • Ak zoberieme do úvahy aj nenafúknutia batohov, tak potom znižujú úmrtnosť z 22% na 13% (viď obr. č. 1 ) a miera zachránených je 41%. To znamená, že lavínový batoh zachráni menej ako polovicu ľudí, ktorí by bez batohu zomreli.
  • 60% nenafúknutí ide na vrub chýb užívateľa. Dôsledná údržba a prax s obsluhou batoha sú nevyhnutné na to, aby batoh správne fungoval.

Podrobnejšie články týkajúce sa účinnosti lavínových batohov:

The effectiveness of avalanche airbags, Resuscitation, Volume 85, Issue 9, September 2014, Pages 1197–1203

Die Wirksamkeit des Lawinenairbags, Berg & Steigen 3/2014

An Up-to-Date Perspective on the Effectiveness of Avalanche Airbags, The Avalanche Review Vol. 33. No. 1